آموزش جمله نویسی

سه دوره برای جمله نویسی در مرکز تحقیقات زبان واحد تهران جنوب طراحی شده است. جمله نویسی سطح مبتدی که در این دوره جملات ساده، زمانها، در سه ژانر متفاوت زبانی (ادبی، علمی، و ژورنالیستیک) آموزش داده میشود. در سطح متوسطه، نگارش جملات مرکب و پیچیده آموزش داده خواهد شد. این دو دوره هرکدام 64 ساعت معادل 4 واحد آموزشی در دانشگاه میباشند. در سطح پیشرفته استایل های پیچیده ی نگارش جمله آموزش داده میشود. این سطح 32 ساعت آموزشی معادل 2 واحد آموزشی در دانشگاه میباشد. لینک ثبت نام

نام درس

مواردی که تدریس خواهد شد

طول دوره

هزینه ی دوره

تعداد روزها در هفته

Sentence Writing (Preliminary course)*

Tenses

Modals

Patterns

Passive sentences

Prepositions

64 hours (4 واحد)

5,760,000

ریال

دوروز در هفته

(چهارساعت در هفته)

Sentence Writing (Intermediate level)*

Complex sentences (adj., adv., noun)

Coordinate Conjunctions

Correlative Conjunctions

Parallelism

Verbal

Prepositional phrase

Participial phrase

Gerund phrase

Infinitive phrase

Appositives

Reported speech

Conditionals

Prepositions

64 hours (4 واحد)

6،400،000

ریال

دوروز در هفته

(چهارساعت در هفته)

Style

Variation/ sentence

Inverted order

Expletives

Transitional expressions

Prepositions

Clarity (pronouns and verbs)

Case of pronouns

Reference of pronouns

Antecedent agreement

Consistency of person

Subject-verb agreement

Consistency of tense and voice

Parenthetical elements (repetition)

Periodic structure

Introductory elements

32 ساعت

(2 واحد)

3،520،000 ریال

یک روز در هفته

(دو ساعت در هفته)