گفت و شنود (مکالمه ترمیک)

این دوره صرفا جهت توانمند سازی دانشجویان در حوزه ی مکالمه و لغت طراحی شده است به نحوی که سطح زبانی دانشجو را در این حوزه از ابتدایی به پیشرفته برساند. 

سه سطح ابتدایی، متوسط و پیشرفته طراحی شده است که مشخصات هریک از این سه سطح در لینک متصل به آن به تفصیل آمده است.

فرم ثبت نام دوره ها 

مکالمه ترمیک Elementary

مکالمه ترمیک Intermediate

مکالمه ترمیک Upper Intermediate

مکالمه ترمیک Advanced level